\

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień, określany skrótem CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), jest jednolitym systemem klasyfikacji zamówień publicznych. Jego głównym celem jest przede wszystkim standaryzowanie pozycji wykorzystywanych przez poszczególne instytucje oraz podmioty zamawiające.

Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz z tak zwanego słownika uzupełniającego. Słownik główny został stworzony w oparciu o strukturę drzewa, które obejmuje kody składające się z maksymalnie dziewięciu liczb. Kody te powiązane są ze sobą specjalnymi sformułowaniami. Są one odpowiednikami opisu dostaw, usług oraz robót budowlanych, które mogą stanowić przedmiot zamówienia.

Kod numeryczny zazwyczaj złożony jest z ośmiu cyfr, które dzieli się w następujący sposób:  dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y), trzy pierwsze cyfry służą do określenia grupy (XXX00000-Y), cztery pierwsze cyfry nazywają klasy (XXXX0000-Y), natomiast pięć pierwszych cyfr opisuje kategorie (XXXXX000-Y). Ostatnia, dziewiąta cyfra służy przede wszystkim do weryfikowania poprzednich cyfr.

Słownik uzupełniający natomiast może być wykorzystywany między innymi w celu rozszerzania opisów przedmiotu dotyczącego zamówienia publicznego. W tym przypadku z kolei pozycje mogą składać się z tak zwanego kodu alfanumerycznego, który dodatkowo posiada odpowiednie sformułowanie. Umożliwia ono dalsze poznanie charakteru zamówienia.

Kod alfanumeryczny składa się z pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie oraz z trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom. Podobnie jak w przypadku kodu numerycznego, dziewiąta cyfra ma na celu ułatwienie weryfikacji poprzednich cyfr.

Klasyfikacja wyżej wymienionych kodów CPV została wprowadzona w głównej mierze do stosowania w zamówieniach publicznych, które są realizowane na terenie Unii Europejskiej. Stało się tak na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Ustawa została zastąpiona nową od września 2008 roku na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku.

Przetargi i ogłoszenia bardzo często zawierają klasyfikację CPV. Ponadto system ten może być pomocny również podczas wypełniania ogłoszeń o konkursie, poszukiwania informacji biznesowych w witrynie TED, a także podczas wyszukiwania ogłoszeń archiwalnych o konkretnych zamówieniach publicznych.