\

Przetargi i ogłoszenia

Najpowszechniej wykorzystywanym sposobem wyboru oferty w sektorze zamówień publicznych są przetargi. Prawo polskie reguluje zasady przeprowadzania przetargów. Reguły ich organizacji można znaleźć w przepisach artykułu 70 kodeksu cywilnego.

Za najważniejsze formy organizowania przetargów uznaje się między innymi przetargi na nabycie prac budowlanych, dostaw oraz usług, które są wydatkowane ze środków publicznych. Mogą być one także zamawiane przez jednostki publiczne.

Ustawa o zamówieniach publicznych wyróżnia kilka rodzajów przetargów. Wśród nich są przetargi nieograniczone oraz przetargi ograniczone. Przetargi nieograniczone charakteryzują się tym, iż na ogół są skierowane do kręgu określonych osób, zazwyczaj za pośrednictwem publicznego ogłoszenia. Sposób przeprowadzania takiego przetargu jest ściśle regulowany prawem.

Przetarg nieograniczony w zamówieniach publicznych jest jednym z trybów udzielania zamówień publicznych, który został przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. W tym przypadku prawo zamówień publicznych wyraźnie mówi, iż w odpowiedzi na państwowe ogłoszenie, swoje oferty mogą przedstawiać wszyscy wykonawcy, którzy będą zainteresowani jego wykonaniem.

Tryb ten jest jednym z elementarnych trybów związanych z udzielaniem zamówienia publicznego. Jest to dodatkowo tak zwany tryb jednoetapowy. Zamawiający publikuje więc ogłoszenie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach oraz na stronie internetowej. W odpowiedzi wszyscy wykonawcy mogą przesyłać oferty, spośród których zostanie wyłoniona najbardziej korzystna.

Przetarg ograniczony w zamówieniach publicznych z kolei jest trybem udzielania zamówień publicznych, który charakteryzuje się dwoma etapami. Pierwszy z nich obejmuje publikację ogłoszenia oraz przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do wzięcia udziału w przetargu. Drugi etap ma na celu wybranie określonej liczby osób do dalszego postępowania. Wykonawcy składają wówczas oferty, spośród których typowana jest najbardziej atrakcyjna.

Poza tym znanymi formami przetargów są także aukcje, zwłaszcza aukcje internetowe oraz licytacje elektroniczne. Aukcje są rodzajem dogrywki, która wykorzystywana jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Forma ta może być stosowana zarówno w przypadku przetargu nieograniczonego, jak i ograniczonego.

Licytacja elektroniczna to również tryb udzielania zamówienia publicznego. Może być on wykorzystywany wówczas, gdy wartość danego zamówienia jest niższa niż sumy określone w przepisach prawnych (wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).