\

Czym zajmuje się UZP?

Urząd Zamówień Publicznych jest instytucją, która została powołana do życia ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku. Ustawa o zamówieniach publicznych reguluje zasady funkcjonowania urzędu oraz sposobu wydatkowania środków publicznych. Ustawa ta była na przestrzeni lat wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych została przeprowadzona w 2011 roku.

Na czele Urzędu Zamówień Publicznych stoi prezes, który jest jednocześnie głównym organem administracji rządowej. Nadzór nad prezesem sprawowany jest natomiast przez Prezesa Rady Ministrów. W instytucji zamówień publicznych zatrudniani są przede wszystkim referenci prawni oraz audytorzy wewnętrzni. Praca w UZP czeka także na referendarzy. Na stanowiska przyjmowane są jednak tylko i wyłącznie starannie wykształcone osoby, najczęściej takie, które posiadają ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa, ekonomii lub zarządzania. Dla osób, które pracują na posadach w Urzędzie Zamówień Publicznych organizowane są ponadto kursy doradcy do spraw zamówień.

System zamówień publicznych jest systemem zdecentralizowanym, a sam prezes urzędu nie może dokonywać zamówień w imieniu jakichkolwiek innych podmiotów. Prezes ponadto nie zatwierdza ani nie unieważnia organizowanych przetargów. Przetargi i ogłoszenia są publikowane między innymi na stronach internetowych serwisu Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 2004 roku podmioty państwowe oraz prywatne mogą brać udział zarówno w przetargach organizowanych na terenie naszego kraju, jak i na terytorium całej Unii Europejskiej. W tym celu warto śledzić europejski biuletyn zamówień publicznych, w którym każdego dnia pojawia się kilkaset nowych ogłoszeń. Każdy, kto jednak decyduje się na ogłoszenie przetargu w sprawie zamówień publicznych na terenie UE jest zobowiązany do przesłania wiadomości do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przetargi są umieszczane również w specjalnych serwisach internetowych. W wyszukiwaniu najważniejszych informacji biznesowych w systemach może nam pomóc Wspólny Słownik Zamówień, składający się ze słownika głównego oraz z tak zwanego słownika uzupełniającego.

Zamawiający, według prawa polskiego o zamówieniach publicznych są zobowiązani do składania corocznych dokumentów o udzielonych zamówieniach publicznych. Monitor sprawozdań rocznych powinien obejmować okres jednego roku, od 1 stycznia do 31 grudnia.

Przy Urzędzie Zamówień Publicznych działa dodatkowo Krajowa Izba Odwoławcza, której celem jest orzekanie w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych.